•  ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В Н18

    МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискв...

  Прочети още...
 •  H-18

  Уважаеми госпожи и господа,   С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвате...

  Прочети още...
 •  VAPOUR RECOVERY /ИЗСМУКВАНЕ НА ПАРИ / ЕТАП II

    Уважаеми господа собственици на обекти за продажба на течни горива.       С влизането си в Евопейският съюз България е длъжна да изпълнява всички наредби и законодателни разпоредби на Европейският парламент. &nbs...

  Прочети още...
 •  нивомерни системи

  Срока за поставяне на нивомерни системи по ведомствените бензиностанции е удължен с два месеца до края на октомври 2015г.

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

  В брой 49 от 30,06,2015г. на държавен вестнике публикувана наредба за изменение и допълнение на наредба Н-18 от 2006год. касаеща обектите зареждащи течни горива за собствени нужди. Виж:

  Прочети още...
 •  ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н-18

  В бр.44 на ДВ от 16.06.2015г са публикувани промени в наредба Н-18 от 2006г за регистриране на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства: Виж:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=95195

  Прочети още...
 •  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

  В днешният бр.30 / 24.04.2015 излизат промените в закона за акцизите и данъчните складове. към публикацията:

  Прочети още...
 •  ведомствени обекти-очаквани промени

  В една от новинарските телевизии излезе информация за очаквани промени в наредба Н18 от 13.12.2006г. касаеща търговците които зареждат автомобили с течни горива за собствена сметка - така наречените ведомствени бензиностанции. Съгласно очакваните...

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ ОБЕКТИ-ПРОМЯНА В Н18

  В брой 14 от 20.02.2015г,. е обнародвана промяната в наредба Н18 за регистрация на продажбите чрез фискални устройства касаеща обектите извършващи търговия с течни горива за собствена сметка. Към промените:

  Прочети още...
 •  Правят регистър на ведомствените бензиностанции

    по статията работи: iNews.bg | 03.02.2015 | 11:20   Булфото Повече за: ведомствени бензиностанции регистър Собствениците на ведомствените бензиностанции ще трябва да се регистрират в Националната аге...

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ ОБЕКТИ

    в Държавен вестник бр.107 от 24.12.2014г е публикувана промяна в закона за ДДС касаеща собствениците на ведомствени бензиностанции.В чл.118 е добавена ал.8: (8) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчно задължено ли...

  Прочети още...
 •  УЛАВЯНЕ НА БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ / VAPOUR RECOVERY /

      Транспорт и околна среда Петрол Сторидж & Distribution Бензин е сложна смес от летливи органични съединения (ЛОС), които лесно се изпаряват в атмосферата, където те допринасят за няколко проблема със замърсяването на въздух...

  Прочети още...
 •  ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

    НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ В сила от 25.05.2000 г. Издадена от Министерство на околната среда и водите, Министе...

  Прочети още...
 •  НАПОМНЯНЕ

  Напомняяме на всички собственици на нивомерни системи монтирани по обектите за продажба натечни горива в началото на 2012г. ,че изтича срока в който са длъжни да калибрират съдовете си за съхранение на течни горива.

  Прочети още...
 •  проверка нивомерни системи

  В срок до 31.12.2013г. монтираните към резервоарите за съхранение на течни горива нивомерни системи по обектите за продажба на текива подлежат на първоначална метрологична проверка.

  Прочети още...
 •  DATЕCS

    До дата 09.09.2013г. на всички фискални устройства произвадство на DATЕCS ООД трябва да  се смени интегрираният фърмуер за да се гарантира правилната работа на устройствата след тази дата.Ако това не се направи устройствата ще останат...

  Прочети още...
 •  НАРЕДБА 16 НА МОСВ -СРОКОВЕ

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕ...

  Прочети още...
 •  ПРОМЯНА В ТАКСИТЕ НА БИМ

    ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.40 ОТ 30.04.2013       ПРОМЯНА В ТАРИФИТЕ НА ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ ОТ БИМ   Чл. 2. (1) За изпитване и проверка на СИ се събират следните такси:       Шифър...

  Прочети още...
 •  ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕЧНИ ГОРИВА

      СВАЛЕТЕ ВАШИЯТ ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ СЛЕДНИЯТ ЛИНК: ФАЙЛА СЕ КАЗВА  ОТТГ РЕГИСТЪР.КОЛОНА G http://extlb.bacis.customs.bg/core/scInstArchive/specs.jsp  

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

  Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на гориво 15 Април 2013 Ведомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват и въвеждат в експлоатация нивомерни системи, гласят последните измен...

  Прочети още...
 •  ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

  Дистанционна връзка с НАП Важо! На 01. 05. 2013 г. стартира информационна система „Контрол на горивата”. Електронната услуга за подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118, ...

  Прочети още...
 •  ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

  БР.102 / 21.12.2012Г. Преходни и Заключителни разпоредби § 3. Параграф 30 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговскит...

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

  Поради факта,че наближава крайниятт срок за оборудването на ведомствените бензиностанции с нивомерни системи и застудяване на времето предлагаме на всички заинтересовани всички работи които са на открито да бъдат извършени в най-кратки срокове а т...

  Прочети още...
 •  За всички ЕСФП

    Във връзка с изменения в наредба Н-18 за промяна формата на данни за документална доставка на горива в обектите за продажба на такива в срок до 31.12.2о12год. е необходимо да се актуализират софтуерите на всички ЕСФП  и фискални принт...

  Прочети още...
 •  ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

  ПОСЛЕДНИИ НОВИНИ       За оборудване на ведомствените обекти за продажба на течни горива ще бъдат узаконени в БИМ нови фискални системи.Сегашните системи ,които се продават или са в експлоатация няма да са актуални. Срок...

  Прочети още...
 •  ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

    Срока за оборудване на вединг автоматите с фискално устройство разполагащо с изградена връзка с НАП е 30.10.2012г.  След 01.10.2012г фирмата ще разполага с необходимите фискални устройства.

  Прочети още...
 •  НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

      Съгласно промените в Закона за автомобилните превози (ДВ бр.50 от 3 юли 2012), в срок от 6 месеца, считано от датата на публикуване, всички междуградски линии трябва да издават фискални билети с определени реквизити (име на превозв...

  Прочети още...
 •  Изисквания към ведомствените обекти за продажба на течни горива

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕДОМСТВЕНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТEЧНИ ГОРИВА В бр.54 от 17.07.2012г. на ДВ е публикуван Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове.       В параграф "Преходни и заключителни...

  Прочети още...
 •  Метрологична проверка на Нивомерни системи

         Съгласно НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и нейното изменение отразено в ДВ брой 48 от 2011год. особено в частта касаеща реги...

  Прочети още...
 •  Какво трябва да знаете ако имате обект за продажба на течни горива?

  1. В срок до 31.03.2012г. сте длъжни да оборудвате съдовете по обектите си за съхранение на течни горива и пропан бутан с нивомерна система, която да бъде свързана с фискалната система на обекта Ви с цел изпращане към НАП информация за съдържащите...

  Прочети още...
 •  Нивомерни системи

  Срока за поставяне на системи за електронно отчитане на нивата в резервоарите на обектите за продажба на течни горива е 31.03.2012г.

  Прочети още...
 •  Връзка с НАП

  С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1.01.2007 г , обнародвано в ДВ. бр.95/2009г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ...

  Прочети още...
 •  Официално откриване на обновения ни сайт

  Щастливи сме да представим на Вашето внимание новият сайт на ДАНИИЛ ЕООД с обновена визия и функционалност.

  Прочети още...