Връзка с НАП

С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1.01.2007 г , обнародвано в ДВ. бр.95/2009г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП). 

Изискването за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички както новозакупувани така и действащи ФУ и ИАСУТД. Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от задълженото лице мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия. Операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия.

Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по  регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път.  Това води до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ и ИАСУТД както за бизнеса, така и за НАП.

Още едно много голямо облекчение за бизнеса и НАП е регламентираната с това изменение възможност за съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН) за всички ФУ и ИАСУТД. Това води до сериозно съкращаване на разходите за консумативи - хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток.

Отчитайки мащабността на задачата, както и необходимото технологично време за разработка, изпитване, озаконяване, производство и разпространение на пазара на фискални устройства министърът на финансите е определил в § 59, ал.1 от ПЗР на наредбата различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. за следните групи лица:

1.   Лица, задължени да използват ЕСФП - търговци на течни горива - до 31.12.2010 г.;

2.  До 31 август 2011 г. дистанционна връзка с НАП трябва да имат всички регистрирани по ЗДДС търговци на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

3. До 30 ноември 2011 г. такава връзка с приходната агенция са длъжни да осигурят тези търговци на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно.

4. За всички останали търговци крайната дата е 31 март 2012 г.

Върни се към всички статии