Метрологична проверка на Нивомерни системи

       Съгласно НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и нейното изменение отразено в ДВ брой 48 от 2011год. особено в частта касаеща регистриране и отчитане на продажбите в обекти занимаващи се с продажба на течни горива в срок до 31.03.2012г. работещите обекти бяха длъжни да оборудват резервоарите си и монтират на обекта  нивомерна система от одобрен тип следящи разхода и доставките на горива в съответните резервоари и тези данни да се изпращат към НАП.

             Нивомерните системи монтирани по обектите Ви представляват средства за измерване по силата на закона за измерванията публикуван в ДВ брой 46 от 2002г. И като такива подлежат на първоначална и последващи годишни проверки или проверка след ремонт.

              За тази цел от БИМ   /Български институт по метрология/ има издадена методика за проверка на нивомерни измервателни системи.

             Тъй като ДАМТН – дирекция МИУ не разполага с еталон сертифициран в Европейска лаборатория с който да извърши съответните замервания, проверките ще се извършват от лица или фирми разполагащи със съответното оборудване в присъствие на лице от метрологичен контрол.

 

 

               При желание от Ваша страна да направите съответните замервания е необходимо да се изготви график за провеждане на измерванията.

 

 

За повече информация:

        Тел. 032 683030              /          0888 627504

         инж.Любен Цолов

 

За дългогодишни клиенти на фирмата големи отстъпки от таксата.

 

 

Върни се към всички статии