ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БР.102 / 21.12.2012Г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Параграф 30 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 7 от 2012 г.) се изменя така:
"§ 30. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2013 г. и на последваща периодична проверка всяка година."

 

БР.103 / 28.12.2012 г.

ЗАКОН
за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60 и 99 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 39, ал. 1 думите „от фискални устройства“ се заличават.
§ 2. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) в § 2, т. 1 думите „6 месеца“ се заменят с „9 месеца“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 54 и 94 от 2012 г.) в § 15б от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2012 г.“ се заменят с „31 март 2013 г.“.
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Върни се към всички статии