ПРОМЯНА В ТАКСИТЕ НА БИМ

 

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.40 ОТ 30.04.2013

 

 

 

ПРОМЯНА В ТАРИФИТЕ НА ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ ОТ БИМ

 

Чл. 2. (1) За изпитване и проверка на СИ се събират следните такси:

 

 

 

Шифър

Наименование на СИ

Такса за изпитване на тип (в лв.)

Такса за проверка на едно СИ

 

                                                                                                 

 

                                 

първоначална (в лв.)

последваща (в лв.)

 

 

С1001

Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт

450

30

15

С1501

Измервателни системи за течни горива (в т.ч. бензиномерни колонки и газколонки)

Х

90 за всеки разходомер

35 за всеки разходомер

С1703

Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан)

900

90 за всеки разходомер

80 за всеки разходомер

С1704

Разходомери за измерване на компресиран природен газ (метан)

800

100

100

С1805

Нивомерни измервателни системи:

 1000

 

 

 

без демонтаж на нивомерната сонда

 

30 за всяка нивомерна сонда

30 за всяка нивомерна сонда

 

с демонтаж на нивомерната сонда

 

50 за всяка нивомерна сонда

50 за всяка нивомерна сонда

 

за вертикални резервоари на петролни бази

 

60 за всяка нивомерна сонда

60 за всяка нивомерна сонда

 

 

(2) За проверка на комбинирани СИ, измерващи повече от една величина, се събира такса в размер 80 на сто от таксата по ал. 1 за всяка допълнителна величина.

(3) За последваща проверка на СИ след ремонт, които не подлежат на последваща периодична проверка, се събира такса в размер на таксата за първоначална проверка по ал. 1.

 

Чл. 3. За оценяване съответствието на типа СИ с техническите и метрологичните изисквания към него се събира такса 300 лв.

Чл. 4. (1) За издаване на удостоверение за одобрен тип, за продължаване срока на валидност на одобряването на типа и на допълнение към удостоверението за одобрен тип на СИ се събира такса 40 лв.

(2) За издаването на дубликат на удостоверение по ал. 1 се събира такса 20 лв.

 

Чл. 5. За първоначална проверка на СИ по чл. 42, ал. 1 от Закона за измерванията се събира такса за всяко проверено средство от партидата, а за останалите СИ от нея - 20 на сто от дължимата такса.

 

Чл. 6. За разглеждане на заявление за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ, използвани за комунални цели, и за прилагането на статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:

1. за обработка на резултатите и за съставяне на протокол със заключение за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ за комунални цели - 20 на сто от дължимата такса за последващата проверка на СИ за цялата партида;

2. за изготвяне на становище относно формиране на извадката за прилагане на статистическия метод на контрол - 100 лв.

 

Чл. 7. В случаите, когато при проверката на СИ след външен оглед се установи, че то не отговаря на изискванията, се събира такса в размер 10 на сто от таксата по чл. 2, ал.

 

Чл. 8. За експертиза на СИ се събира такса в троен размер на таксата за първоначална проверка, а в случаите, когато не е определена такава такса - в троен размер на таксата за последваща проверка по чл. 2, ал. 1 за съответното СИ.

 

Чл. 9. За изпитване, за проверка и за експертиза на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 1, и за СИ по чл. 25 на Закона за измерванията, непосочени в тарифата, се събира такса, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

 

Чл. 10. (1) За изпитване и за проверка на СИ на място в случаите по чл. 27 от Закона за измерванията притежателят заплаща разходите по организирането и извършването на контрола на СИ и за транспорта на еталоните и оборудването на Българския институт по метрология, включително разходите за командировка на служителите.

(2) Председателят на Българския институт по метрология и заявителят уточняват писмено конкретните въпроси, свързани със заплащането на разходите по ал. 1.

 

Чл. 11. За предоставяне на сведения по вписванията в регистъра на одобрените за използване типове СИ се събира такса в размер 15 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.
Такси, събирани за дейностите по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 г. и бр. 33 от 2012 г.)

л. 16. За проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:

1. при неавтоматично следене ефективността на УБП - 30 лв. на пистолет;

2. при автоматично следене ефективността на УБП - 100 лв. на колонка.

л. 17. (1) За оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:

 

 

№ по ред

Дейност

Такса(в лв.)

       

 

1.

Преглед на документи

200

2.

Проверка на място и провеждане на изпит

300

3.

Надзор на оправомощеното лице

300

4.

Издаване на заповед за оправомощаване

200

5.

Издаване на дубликат на заповед за оправомощаване

25

6.

Изменение на заповед за оправомощаване

200

 

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командировки на служителите, които участват в комисиите за проверка на място и провеждане на изпит.

(3) Разходите за командировки на служителите по ал. 2 се поемат от заявителя и се определят съгласно действащите нормативни актове.

 

Заключителни разпоредби

 

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за измерванията, чл. 1 и чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.

 

Върни се към всички статии