НАРЕДБА 16 НА МОСВ -СРОКОВЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

(обн. ДВ, бр. 75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ, бр. 9 от 29 Януари 2008 г.)

 

§1. В чл. 1 накрая се добавя „и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани  в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите”;

        

         § 2. Член 4 се отменя;

 

         § 3. Член 6 се изменя така:

“Чл. 6. Всички терминали с инсталации за товарене или разтоварване на автомобилни цистерни се оборудват само с площадки за дънно пълнене, които отговарят на техническите изисквания, посочени в Приложение № 3.”;

        

         § 4. Член 7 се отменя;

 

         § 5. В чл. 8, ал. 2 думите “периодични проверки и изпитания” се заменят с “периодични прегледи и проверки”;

 

         § 6. Член 10 се отменя;

 

         § 7. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. подвижни цистерни, пуснати в експлоатация”;

2. В т. 2 думите „които са регистрирани” се заменят с „пуснати в експлоатация”;

 

         §8.  Заглавието на Глава пета се изменя така:

“Глава пета. ЗАРЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ”;

 

         §9.  Член 13 се отменя;

 

         §10 Създават се членове 14а, 14б, 14в, 14г и 14д:

“Чл. 14а. (1) Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

(2) Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

(3) В срок до 31.12.2016г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

(4) В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срока по ал. 3;

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

Чл. 14б. В сроковете по чл. 14а:

1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя в съответствие със съответните европейски технически стандарти или процедури за одобрение на типа, когато такива бъдат приети. До приемането на тези технически стандарти или процедури, ефективността се удостоверява съгласно методика на Българския институт по метрология (БИМ).

2. при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията, съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Чл. 14в. (1) Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се изпитва чрез проверка дали съотношението пари/бензин отговаря на изискванията на чл. 14б, т. 2, съгласно методиката посочена в чл. 14б, т. 1, във всеки един от следните случаи:

а) при пускане в експлоатация;

б) периодично, най-малко веднъж годишно;

в) след ремонт.

(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва най-малко веднъж на три години.

(3) Всяка система по ал. 2 следва да открива автоматично неизправности в правилното функциониране на системата, съответстваща на Етап II на УБП, и на самата система за автоматично следене, да показва на оператора на бензиностанцията неизправностите и автоматично да спира подаването на бензин от неизправната бензиноколонка, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

Чл. 14г. (1) Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП започва от 1 януари 2012г. и се упражнява чрез проверки от председателя на БИМ или оправомощени от него юридически лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система по качество, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. Редът и начинът за оправомощаване на лицата се определя от БИМ.

    (2) Таксите за проверките по ал. 1 се определят в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

    (3) Когато дадена бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП и тя е в изправност, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер в зелен цвят, съгласно Приложение № 5.

    (4) Когато бензиноколонка не отговаря на изискванията определени в чл. 14а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 спират от експлоатация бензиноколонката, като я маркират със стикер съгласно Приложение № 6.

    (5) До 31.12.2016г. в случаите по чл. 14а, ал. 4, лицата по ал. 1 не спират от експлоатация бензиноколонката, а само я маркират със стикер съгласно Приложение №6, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

    (6) Спряна от експлоатация бензиноколонка се пуска в експлоатация след отстраняване на несъответствието и последваща проверка от лицата по ал. 1.

Чл. 14д. (1) При пускане в експлоатация и след извършване на ремонт на системата съответстваща на Етап II на УБП, собственикът на бензиностанцията в 7-дневен срок уведомява лицата по ал. 14г, ал. 1, които в 14-дневен срок извършат проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари.

(2) Собственици на бензиностанции по чл. 14а, ал. 4 информират лицата по чл. 14г, ал. 1 за наличие на система, съответстваща на Етап II на УБП в срок до 31 март 2012г.

(3) Собственици на бензиностанции по чл. 14а, ал. 1 и ал. 2 и чл. 14а, ал. 4 информират лицата по чл. 14г, ал. 1 за повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП в 7-дневен срок.

(4) В случаите по чл. 14 в., ал. 1 и ал. 2, лицата по чл. 14г, ал. 1 уведомяват в края на всеки месец писмено съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия е разположена бензиностанцията.

(5) В случаите по чл. 14г., ал. 4 и ал. 5, лицата по чл. 14г, ал. 1 уведомяват в 3-дневен срок писмено съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията.

(6) В случаите по ал. 2, лицата по чл. 14г, ал. 1  уведомяват в срок до 30 април 2012г. писмено съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията.

(7) Собствениците на бензиностанции водят дневник, съгласно Приложение №7, за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

        

         §11. В §1 в ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се правят следните изменения и допълнения:

         1. Точка 2 се изменя така:

“2. “бензинови пари” са всички газообразни съединения, получавани в резултат на изпарението на бензин”;

         2. В т. 3 след думата “терминали” се добавя “или бензиностанции”;

         3. Точка 7 се изменя така:

“7. “съществуваща бензиностанция” е бензиностанция, която е въведена в експлоатация преди 1 януари 2012 г., или има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие;

         4. Точка 8 се изменя така:

“8. “нова бензиностанция” е бензиностанция, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти на или след 1 януари 2012 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган”;

         5. Точка 9 се изменя така:

“9. "нова подвижна цистерна" е всяка подвижна цистерна, пусната в експлоатация след датата на влизане в сила на тази наредба;

         6. Точка 10 се изменя така:

“10. “производителност на терминал” е най-голямото годишно количество бензин през 1997, 1998 и 1999г., разтоварено от определена инсталация за съхранение в рамките на съответния терминал, който е въведен в експлоатация преди 25.05.2000г. ”;

         7. Създава се т. 16:

“16. “система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари” е оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторно превозно средство по време на зареждането в бензиностанция и което прехвърля тези бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката за нова продажба”;

         8. Създава се т. 17:

“17. “ефективност на улавянето на бензиновите пари” е количеството бензинови пари, уловени от системата, съответстваща на Етап II на УБП, отнесено към количеството бензинови пари, които биха били изпуснати в атмосферата при липсата на такава система, и изразено в проценти”;

         9. Създава се т. 18:

“18. “съотношение пари/бензин” е съотношението при атмосферно налягане между обема на бензиновите пари, преминаващи през системата, съответстваща на Етап II на УБП, и обема на подавания за зареждане бензин”;

         10. Създава се т. 19:

“19. “производителност на бензиностанция” е общото годишно количество бензин, разтоварено от подвижни цистерни (контейнери) в бензиностанцията”

         11. Създава се т. 20:

“20. “основен ремонт” на системата за зареждане с гориво е значително изменение или подновяване на инфраструктурата на бензиностанцията, особено на резервоарите и тръбите.”

 

§12.  В допълнителните разпоредби се създава § 1а:

„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ специално българско издание от 2007 г., глава 12, том 01) и на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (ОВ L 285, 31.10.2009 г.).”;

 

         § 13. В § 2 от преходните и заключителни разпоредби думите „и въвежда изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции” се заличават;

 

§ 14. В Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „в съответствие със съответните срокове по чл. 7, ал. 1” се заличават.

2. В т. 2 думите “”35 г/куб.м” се заменят с “10 г/куб.м, включително метан ”

3. В т. 6 думите „а към всички останали инсталации в действащите терминали, в съответствие със сроковете по чл. 7, ал. 1” се заличават;

 

§15. Приложение №3 към чл. 6 и чл. 7, ал. 2 се изменя така:

“Приложение №3 към чл. 6”

 

         §16. Създава се Приложение №5 към чл. 14г, ал. 3:

 

“Приложение №5 към чл. 14г, ал. 3 

 

               

В окръжността се изписва текст  „Съответства на Етап ІІ на УБП” и отдолу се поставя датата кога е констатирано съответствието

 

 

 

 

”;

         §17. Създава се Приложение №6 към чл. 14г, ал. 4:

 

“Приложение №6 към чл. 14г, ал. 4

 

Знак за забрана за употреба на бензиноколонка, неотговаряща на чл. 14б, т. 2

 

 

По окръжността се изписва текст: „Бензиноколонката не отговаря на „Етап ІІ на УБП” и отдолу се поставя датата кога е констатирано несъответствието.”;

 

         §18. Създава се Приложение №7 към чл. 14д, ал. 7:

 

 

“Приложение № 7 към чл. 14д, ал. 7

 

 

Дневник

за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно изискванията на Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

 

 

Наименование на юридическото лице, отговарящо за експлоатацията на бензиностанцията

ЕИК

 

Пощенски адрес, телефон

 

Дата на оборудване на бензиностанцията със система съответстваща на Етап ІІ на УБП

 

Дата на оборудване на бензиностанцията със система за автоматично следене на Етап ІІ на УБП

 

Проверки за изпитване ефективността на Етап ІІ на УБП, в изпълнение на чл. 14в, ал. 1

дата

данни за лицето, упражнило контрол на ефективността на УБП по чл. 14г, ал. 1 (име на лицето и име на организацията)

резултат от проверката

неизправни бензиноколонки/

спрени от експлоатация

резултати от последваща проверка – след отстраняване на несъответствието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки за изпитване ефективността на Етап ІІ на УБП, в изпълнение на чл. 14в, ал. 2

дата

данни за лицето, упражнило контрол на ефективността на УБП по чл. 14г, ал. 1 (име на лицето и име на организацията)

резултат от проверката

неизправни бензиноколонки/

спрени от експлоатация

резултати от последваща проверка – след отстраняване на несъответствието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за системата съответстваща на Етап ІІ на УБП, в изпълнение на чл. 14д

дата на пускане в експлоатация

(чл. 14д, ал. 1)

времеви обхват на ремонтните дейности

(чл. 14д, ал. 1)

дата на уведомяване на лицата по чл. 14г, ал. 1 (във връзка с чл. 14д, ал. 1)

дата на повреда  в системата

(чл. 14д, ал. 3)

дата на уведомяване на лицата по чл. 14г, ал. 1 (във връзка с чл. 14д, ал. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

         §19. Навсякъде в наредбата думите  “министър на икономиката и енергетиката”, “Министерството на икономиката и енергетиката”, “министъра на транспорта”, “Министерството на транспорта”, “автоцистерна” се заменят съответно с думите “министър на икономиката, енергетиката и турзима”, “Министроството на икономиката, енергетиката и туризма”, “министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, “Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, “автомобилна цистерна”;

 

         §20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

 

Върни се към всички статии