ВЕДОМСТВЕНИ ОБЕКТИ

 

в Държавен вестник бр.107 от 24.12.2014г е публикувана промяна в закона за ДДС касаеща собствениците на ведомствени бензиностанции.В чл.118 е добавена ал.8:

(8) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4.

Очаквайте разяснения по случая!

Върни се към всички статии