VAPOUR RECOVERY /ИЗСМУКВАНЕ НА ПАРИ / ЕТАП II

 

Уважаеми господа собственици на обекти за продажба на течни горива.

      С влизането си в Евопейският съюз България е длъжна да изпълнява всички наредби и законодателни разпоредби на Европейският парламент.

     Съгласно политиката по опазване на околната среда на ЕС през 2009година в ЕП е приета директива 122 касаеща ограничението на изпусканите в атмосферата летливи органични съединения съдържащи се в петролните продукти.В гласуваният документ е заложено това да стане на два етапа:

      ЕТАП 1 – ограничаване емисиите от изпускане на летливи органични съединения по време на транспортиране и разтоварване на петролни продукти в бази и съоръжения в обекти за съхранението им.Срока за изпълнението на този етап изтече а и не вярвам в България да е останал действащ обект.който да не е изпълнил предписанията на закона.Друг е въпросът ,че направените съоръжения по обектите са изработени от различни хора ,дори и собственици и до този момент тяхната ефективност не е проверявана.

   ЕТАП 2 - ограничаване емисиите от изпускане на летливи органични съединения по време на вливането на петролни продукти в резервоарите на автомобилите.Срокът за изпълнение на този етап съгласно директива  122  на ЕП за България е 2018год. С цел изпълненето на разпоредбите се очаква нашият парламент да гласува по ранна дата.

     Как да спасите бизнеса си от настъпващите промени.Тук ще изразим наше собствено мнение.

      Отдавна в средите на петролните търговци се разпространява идеята ,че средствата за измерване ще се окомплектоват и оборудват със системи за изсмукване на изпаренията.Да това е евтин вариант но дали ще мине...

    Поради факта ,че от 25 години работим и развиваме дейността си в тази сфера  сме се научили да четем внимателно закона.

    Бензиноколонките по обктите за продажба на течни горива са средства за измерване на разход и като такива за тях е в сила „закона за измерванията” изпълнението на който се контролира от БИМ /българският институт по метрология/ и в частност от ДАМТН/ държавна агенция за метрологичен и ехнически надзор/

   Съгласно  закона за измерванията всяка промяна на едно средство за измерване неупомената в свидетелството му за одобрен тип модифицира последното,може да доведе до промяна на  неговите метрологични характеристики и за да може да се използва то трябва да бъде одобрено като средство за измерване от нов тип и бъде записано като такова в държавният регистър на одобрените за използване средства за измерване.Тази операция с влизането на България в ЕС вече не се прави

      Какво излиза тогава.Вие може да си доработите колонките да отговарят на изискванията на директива 122  но същевременно документално няма да сте изрядни и може да имате проблеми с органите на ДАМТН.

     Точно поради тази причина няма да се занимаваме с модифициране и оборудване на бензиноколонки със системи за изсмукване на парите модули и агрегати за което вече има на пазара.

     За тези  които не им се напуска петролният бизнес ще предложим подмяна на съществуващите бензиноколонки с нови такива с валиден европейски сертификат / признаващ се от органите на  ДАМТН /  и с опции за вграждане на система за изсмукване на парите и система за автоматична температурна компенсация /изискване ,което се очаква в близките години да стане задължително./ По важното е ,че всички тези системи са упоменати в свидетелствата за одобрен тип на съотвените колонкии  и инвестирайки в тях ще решите проблемите си за години напред.

Може да разгледате нашите предложения в секция  “колонки”  а за връзка с нас използвайте формата за контакт и телефоните посочени в нея.

 

 

Върни се към всички статии